Kommun 3.0 – är den här nu?

Kommunerna håller på att förändras och det går snabbt, lika snabbt som all annan förändring just nu. Kommun 3.0 är en tanke som på ett enkelt sätt förklaras av kommunaldirektör Lisbeth Binderup, Skanderborg kommune i Danmark. Hon säger att ett sätt att se skillnaden är att tänka sig hur det är att vara en lärare som tar emot en förstaklass i skolan. I Kommun 2.0 ber läraren föräldrarna bilda ett föräldraråd som ska se till att lärarens arbete motsvarar deras förväntningar. I Kommun 3.0  inbjuds föräldrarna istället att bilda stödgrupper som kan stödja läraren, så att han/hon kan göra det den är bäst på, nämligen undervisa barnen. T ex kan föräldrarna stödja läraren genom att jobba med antimobbningsarbete.

 

Den stora skillnaden mellan Kommun 2.0 och 3.0 ligger i synen på vad kommunen egentligen är. I Kommun 2.0 är kommunen en offentlig enhet av anställda som är skild från och en motpart till medborgarna. Här glömmer medborgarna att de ofta är anställda i kommunen och de anställda glömmer att de är medborgare. I Kommun 3.0 är kommunen en gemenskap av medborgare, där alla har ett ansvar för hur det fungerar och därför behöver hjälpa varandra.

 

Fortfarande sitter många kommuner fast i 2.0-tänkandet där medborgarna ser kommunen som en serviceinstans, där de kan köpa eller beställa de tjänster man behöver. Förtroendegapet som skapas av att medborgare och kommun ses som två separata enheter som står mot varandra, kostar pengar. Bland annat krävs kostsamma och tidskrävande administrativa uppföljningssystem för att de anställda ska kunna visa att de gjort rätt och utfört ett bra arbete. Man tappar också resurser i form av de idéer, den kompetens och energi som kommer av det samskapande som är förutsättningen för Kommun 3.0.

 

Hur går man då från Kommun 2.0 till Kommun 3.0? Det finns många vägar, Skanderborg har hittat ett sätt som man lära av. Framför allt handlar det om att våga göra det extraordinära, det annorlunda som bryter mönster. Det innebär att våga ta ett extraordinärt ledarskap som i handling visar att nu är förändringen här. Någon klok person har sagt att om man fortsätter göra som man alltid har gjort, så får man samma resultat som man alltid har fått och det stämmer. Det går alltså inte att hålla kvar gamla processer och metoder. Att göra annorlunda innebär att både använda andra ord, ett annat språk och andra verktyg och arbetsmetoder som kommer från samma värdegrund som Kommun 3.0. Det handlar också om att skapa en kultur för ledarskap som leder till samskapande, delat ansvar och en helhetssyn på kommunen som en gemenskap av medborgare.

 

Vem är det då som tar ledningen för den här förändringen? Tänker man som man gör i Kommun 3.0 så kan vem som helst av medborgarna ta initiativet och starta diskussionen om framtidens kommun med andra medborgare, som kommunens tjänstemän och politiker. Alla är samskapande och kan ta ansvar och ledarskap för det han/hon känner är viktigt. Det är detta som är det extraordinära ledarskapet, att våga ta första steget, våga bjuda in till ett inkluderande samtal där alla bidrar med sina idéer och våga göra annorlunda. Det ledarskapet behövs för att förverkliga Kommun 3.0

Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way

Främja en kultur för ledarskap

Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way«Det går inte att skilja på personligt och professionellt ledarskap. Det är dags att människor väcker upp sin ledarskapspotential». Birgitt Williams

Ledarskap eller management

Hur ser det ut i din organisation? Vad har övertaget – ledarskap eller management? Går din tid åt till dokumentation, administration och brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem, som medarbetarna inte har mandat att lösa själva? Önskar du att du kunde få tid för att tänka till innan du handlar, se vart vägen bär innan du försöker springa ifatt och tid att få någon sorts ordning i kaoset?

 För att möta dagens utmaningar behövs helt nya sätt att tänka och leda. Förändringar sker allt snabbare och tyvärr försöker många organisationer av äldre datum lösa sina problem genom att införa nya kontrollsystem och mer struktur. Det har man alltid gjort men det är inget bra recept. Det går åt mycket energi till att försöka bromsa och stå kvar med ett ben i det gamla (dokumentera vad som redan hänt) när andra benet redan är på språng för att lösa nästa oväntade situation.

En annan nivå av tänkande

Det behövs en kultur för ledarskap, där alla har utrymme att ta ledningen, hitta lösningar på akuta problem och gripa tillfället i flykten. Det behövs mindre av kontrollsystem och mer av tillit att alla har förmåga och kapacitet att skapa framgång. Det behövs arbetsmetoder och verktyg som snabbt når fram till den kollektiva kunskapen, till potentialen i organisationen, så att man kan fånga möjligheter. Man får också ny energi när man kan följa med i flödet istället för att arbeta motströms.

Cour-age för att ändra inifrån

Att skapa utrymme för sig själv kräver mod. Man måste välja en annan väg än den vanliga. Ibland behövs till och med lite raseri. Ursprunget till courage, det engelska ordet för mod, kommer från två ord cour och rage som betyder hjärta och raseri. Alltså är det i raseriets eller ilskans hjärta som vi finner modet och kraften att agera på ett sätt som stämmer med hur vi är som människor, inte med hur vi har byggt våra administrativa system.

Som alltid måste hållbar förändring starta inifrån. Först inifrån dig själv som chef och ledare, sedan inifrån organisationen. Första steget är att veta från vilken värdegrund och vilka normer du vill agera. Det synsätt som grundlagt många av dagens organisationer kom till under industrialismens barndom. Då gick förändringar långsammare, cheferna hade gått i skolan till skillnad från personalen och samhället i stort var mera klassindelat och ojämlikt. Idag är kunskap och kompetens jämnt fördelad, inte minst för att vi värderar både handens och huvudets kunskap. Därför är det ett stort slöseri med resurser om man inte ser till att medarbetarna har utrymme att använda hela sin kunskap.

Kom med mig på kurs med Birgitt Williams för att hitta modet att leda annorlunda. Kurserna är i april så det är dags att registrera sig här.

Egen företagare – ledare för vem?

Egna företagare är lika mycket företagsledare som de chefer som har många människor i organisationen. Som egen företagare leder man sig själv. Det är inte alltid så enkelt. Man är ensam, har ingen som säger emot och inte heller någon som lyssnar och ger stöd. Det är nog det som egenföretagare behöver mest av allt, någon som lyssnar och ställer de frågor man själv behöver svara på för att ta nästa steg.När jag jobbar med stöd till enskilda företagare så upplever jag att det finns en uppsjö av bra program och kurser att gå, men att det ibland är svårt att få dit företagaren. Jag tror att man ibland glömmer att precis som att man vårdar en lokal eller de verktyg man använder i sitt arbete, så behöver man även vårda sig själv, sitt eget rum och sig själv som verktyg. Det behövs inte alltid så dramatiskt mycket. Ofta räcker det med någon som lyssnar.

Det extraordinära ledarskapet innebär att leda sig själv så bra att man inser sina fantastiska värden och sin enorma potential. Empowerment av sig själv helt enkelt. Behöver du en liten knuff på vägen? Då kanske 3 timmars workshop med tid att diskutera den grund du utgår ifrån tillsammans med andra intressanta människor, kan vara ett bra steg på vägen. Det händer i april, läs mer på facebook