Kommun 3.0 – är den här nu?

Kommunerna håller på att förändras och det går snabbt, lika snabbt som all annan förändring just nu. Kommun 3.0 är en tanke som på ett enkelt sätt förklaras av kommunaldirektör Lisbeth Binderup, Skanderborg kommune i Danmark. Hon säger att ett sätt att se skillnaden är att tänka sig hur det är att vara en lärare som tar emot en förstaklass i skolan. I Kommun 2.0 ber läraren föräldrarna bilda ett föräldraråd som ska se till att lärarens arbete motsvarar deras förväntningar. I Kommun 3.0  inbjuds föräldrarna istället att bilda stödgrupper som kan stödja läraren, så att han/hon kan göra det den är bäst på, nämligen undervisa barnen. T ex kan föräldrarna stödja läraren genom att jobba med antimobbningsarbete.

 

Den stora skillnaden mellan Kommun 2.0 och 3.0 ligger i synen på vad kommunen egentligen är. I Kommun 2.0 är kommunen en offentlig enhet av anställda som är skild från och en motpart till medborgarna. Här glömmer medborgarna att de ofta är anställda i kommunen och de anställda glömmer att de är medborgare. I Kommun 3.0 är kommunen en gemenskap av medborgare, där alla har ett ansvar för hur det fungerar och därför behöver hjälpa varandra.

 

Fortfarande sitter många kommuner fast i 2.0-tänkandet där medborgarna ser kommunen som en serviceinstans, där de kan köpa eller beställa de tjänster man behöver. Förtroendegapet som skapas av att medborgare och kommun ses som två separata enheter som står mot varandra, kostar pengar. Bland annat krävs kostsamma och tidskrävande administrativa uppföljningssystem för att de anställda ska kunna visa att de gjort rätt och utfört ett bra arbete. Man tappar också resurser i form av de idéer, den kompetens och energi som kommer av det samskapande som är förutsättningen för Kommun 3.0.

 

Hur går man då från Kommun 2.0 till Kommun 3.0? Det finns många vägar, Skanderborg har hittat ett sätt som man lära av. Framför allt handlar det om att våga göra det extraordinära, det annorlunda som bryter mönster. Det innebär att våga ta ett extraordinärt ledarskap som i handling visar att nu är förändringen här. Någon klok person har sagt att om man fortsätter göra som man alltid har gjort, så får man samma resultat som man alltid har fått och det stämmer. Det går alltså inte att hålla kvar gamla processer och metoder. Att göra annorlunda innebär att både använda andra ord, ett annat språk och andra verktyg och arbetsmetoder som kommer från samma värdegrund som Kommun 3.0. Det handlar också om att skapa en kultur för ledarskap som leder till samskapande, delat ansvar och en helhetssyn på kommunen som en gemenskap av medborgare.

 

Vem är det då som tar ledningen för den här förändringen? Tänker man som man gör i Kommun 3.0 så kan vem som helst av medborgarna ta initiativet och starta diskussionen om framtidens kommun med andra medborgare, som kommunens tjänstemän och politiker. Alla är samskapande och kan ta ansvar och ledarskap för det han/hon känner är viktigt. Det är detta som är det extraordinära ledarskapet, att våga ta första steget, våga bjuda in till ett inkluderande samtal där alla bidrar med sina idéer och våga göra annorlunda. Det ledarskapet behövs för att förverkliga Kommun 3.0

Posted in Ledarskap and tagged , , .