Holistiskt ledarskap – skapa relationer via mellanrummen

En del säger att holistiskt är något som kommer från New Age, någon sorts andligt fluff som inte hör ihop med ledarskap. Det stämmer inte. Andra säger att holistiskt är en modern trend som organisationer som vill ligga i framkant måste anpassa sig till. Det stämmer inte heller. Holistiskt är ett vetenskapligt sätt att studera komplexa system som skiljer sig avsevärt från den analytiska eller reduktionistiska tradition som varit normen.

Så vad betyder då holistisk?

Ordet holistisk kommer från det grekiska ordet holos som betyder allt, helt, totalt. Holism är idén att en enhet av delar blir mer än summan av alla delarna. När delarna befinner sig nära varandra i ett system som en organisation, så kan helheten påverka delarna så att deras funktion förändras. Helheten och delarna har påverkar och definierar varandra ömsesidigt så att deras individuella karaktärer blandas. Helheten finns i delarna och delarna finns i helheten. Se till exempel vad som händer när två människor blir förälskade. De börjar omedelbart att anpassa sig till varandras beteende. I andra sammanhang skulle vi kunna tala om familjekultur eller laganda.

När man använder ett holistiskt förhållningssätt så kan komplexa system, såsom organisationer, ses som en sammanhållen helhet där delarna bäst förstås i relation till varandra och i relation till helheten.

Holistiskt ledarskap

När man använder ett holistiskt förhållningssätt för ledarskap så ingår att man ser ledarskap som en väsentlig komponent av organisationssystemet, en komponent som bäst förstås i relation till övriga delar i organisationen och till helheten i organisationen.  Genom detta blir ledarskap en funktion som påverkar  och blir påverkad av hela organisationen.

När Genuine Contact Professionals talar om Holistiskt ledarskap så nämner vi ofta att vi ser på ledarskap som en handling som kan utföras av alla i organisationen. Denna handling kommer, när den utförs av många människor, att ha en enorm påverkan på hur väl organisationen hanterar förändringar. Kommer den att gå under eller blomstra? Organisationen kommer också att ha stor påverkan på ledarskapshandlingarna. Kommer handlingarna att stödjas eller blockeras av organisationens struktur och kultur? Har organisationen möjlighet att gagnas genom att se på ledarskap som en väsentlig komponent som driver den framåt eller kommer den fortfarande att se ledarskap som något som utförs av några få personer  som försöker få ihop pusslet?

Holistiskt ledarskap är en komponent som kommer att fungera i relation till andra komponenter och till organisationen som en helhet. Att skapa en kultur för ledarskap som tillåter holistiskt ledarskap att utövas i hela organisationen, innebär att utgå från helheten och sedan sköta om mellanrummen i organisationen. Mellanrummen är det som binder samman organisationen. Ibland kallas det klister, ibland organisationskultur eller anda. Vi kan kalla det organisationskultur. Eftersom kulturen är det som binder samman många av de andra komponenterna så har den en viktig påverkan på övriga delar. Vill vi att den ska förena eller stödja övriga delar för ett gemensamt syfte? Vill vi att den ska stärka eller splittra det ledarskap som finns hos alla?

Det här är frågor som behöver en stunds medveten eftertanke. Cheferna behöver besluta sig för vad det innebär för dem själva och organisationen om de implementerar ett holistiskt förhållningssätt för ledarskap. Det kanske redan finns så hur kan det förstärkas och växa och vad kommer det att innebära? En av de allra viktigaste frågorna är – Hur gör jag som chef för att leda så att andra kan leda och vilken påverkan kommer det att ha på mig?

Läs mera!

Vill du veta mer om bakgrunden till och påverkan av holistiskt ledarskap och vad det här förhållningssättet kan kräva av dig som chef? En utgångspunkt kan vara att läsa en av böckerna om Genuine Contact- programmet och Holistiskt ledarskap, skrivna av Birgitt Williams, grundare av the Genuine Contact Program och Eiwor Backelund Jacobsson, en av programmets första auktoriserade trainers som följt Birgitt genom åren. Du hittar böckerna här: Kultur för ledarskap och Nourishing a Culture of Leadership